.
Hari-hari yang telah berlalu, sememangnya akan meninggalkan seribu satu kisah dan cerita. Maka dengan itu lahirlah akusebuahkisah ! yang mana, diari kembara hidup yang singkat ini diabadikan terus secara maya kerana hari-hari yang telah berlalu, tidak mungkin berulang kembali. Maka, apa salahnya ia diterjemahkan sebagai sebuah kisah. Kisah bukan sebarang kisah... Tetapi kisah yang begitu indah...

.

Wednesday, April 13, 2011

Apabila Berbicara Mengenai Kepimpinan


Kelayakan Dalam Kepimpinan
Oleh : Ustaz Dr. Mohd. Asri Zainul AbidinSabda Nabi s.a.w. maksudnya:

"Wahai Abu Zar, Sesungguhnya engkau ini lemah, sedangkan jawatan itu adalah amanah. Ianya pada hari akhirat nanti adalah kerugian dan penyesalan, kecuali sesiapa yang mengambilnya dengan kelayakan dan menunaikan apa yang menjadi tuntutannya."

(Riwayat Muslim)

Dari Abu Zar, bahawa Rasulullah S.A.W bersabda:

"Wahai Abu Zar, sesungguhnya aku melihat engkau seorang yang lemah, sesungguhnya aku suka untuk engkau apa aku suka untuk diriku. Maka jangan engkau menjadi ketua ke atas dua orang dan jangan engkau uruskan harta anak yatim."

(Riwayat Muslim)SYARAH AL HADIS

Dalam hadith ini Rasulullah s.a.w. tidak memberikan jawatan sekalipun kepada Abu Zar, seorang sahabat yang sangat dikasihi baginda, apabila dilihat ciri-ciri kelayak tidak wujud sepenuh. Abu Zar adalah seorang sahabi yang soleh lagi warak dan zuhud. Namun begitu, amanah jawatan dan politik berhajat ciri-ciri yang yang lebih dari itu, yang bukan semua individu memilikinya. Justeru itu tidak semua sahabah layak mengendalikan urusan siyasah atau politik seperti al-Khulafa ar-Rasyidun. Demikian juga bukan semua mereka kuat agama boleh mengendalikan urusan politik.

Juga hadith ini menonjolkan sikap yang terpuji Abu Zar r.a. yang meriwayatkan ucapan Nabi s.a.w, sekalipun inti kandungannya menyatakan kelemahan dirinya dalam kepimpinan. Ini amanah ilmu dan kejujuran para sahabah yang menyampaikan ajaran Rasulullah s.a.w kepada umat.

Berpandukan al-Quran dan as-Sunnah, maka para ulama ahli sunnah yang silam seperti Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah (meninggal 728H) telah membahaskan persoalan ini. Dengan itu umat Islam tidak sepatutnya hilang garisan dalam perlantikan dan pemberian kuasa terutamanya dalam hal politik.

Hadith ini juga menjelaskan besarnya tanggungjawab kepimpinan dan pengurusan di dalam Islam dan bukan sebarangan individu yang benar-benar mampu memikulnya. Justeru itu memberikannya kepada seseorang yang tidak memiliki keahlian atau kelayakan adalah punca kerosakan masyarakat dan umat. Kerosakan sistem masyarakat menatijahkan kerosakan individu keseluruhannya. Nabi s.a.w. sering memberi amaran tentang kemusnahan hidup apabila amanah dikhianati.

Sabda Nabi s.a.w. maksudnya:

"Dari Abu Hurairah dia berkata: “Ketika Nabi s.a.w. di dalam suatu majlis berbicara dengan orang ramai maka datang seorang `arab badawi lalu bertanya: "Bilakah hari kiamat?". Rasulullah s.a.w. meneruskan ucapannya. Ada yang berkata "Baginda dengar (apa yang ditanya) tetapi baginda tidak suka apa yang ditanya". Sementara yang lain pula berkata "Bahkan baginda tidak mendengar". Apabila telah selesai ucapannya, bagida bertanya: "Manakah orang yang menyoal". Jawab (badawi tersebut): "Saya di sini wahai Rasulullah". Baginda bersabda: "Apabila dihilangkan amanah maka tunggulah kiamat". Tanya badawi tersebut: "Bagaimanakah menghilangkan amanah itu". Sabda baginda: "Apabila diserahkan urusan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kiamat". *2

Firman Allah, maksudnya:

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu berhukum di kalangan manusia hendaklah kamu berhukum dengana `adil." *3

Kata al-Imam al-Qurtubi :

"Ayat ini adalah pusat segala hukum-hakam yang mengandungi seluruh isi agama dan syara'." Katanya juga: "Yang sebenarnya ayat ini adalah umum untuk semua manusia, ianya menyentuh para pemerintah mengenai amanah yang mereka tanggung dalam membahagikan harta-harta, menolak segala kezaliman dan adil dalam pemerintahan. Demikian juga, ayat ini juga menyentuh golongan yang selain mereka.." *4

Itulah titah perintah Allah, agar posisi penting di dalam kepimpinan umat hanya diberikan kepada yang benar-benar layak menyendalikannya sehingga tidak berlakunya kepincangan, kecacatan dan kezaliman. Persoalan amanah merangkumi setiap aspek hidup, terutamanya persoalan kenegaraan. Termasuk dalam rangkaian amanah persoalan pentadbiran rumahtangga, pejabat, kampung, sekolah dan seumpamanya. Namun huraian para ulama banyak tertumpu kepada persoalan sistem politik dan negara kerana natijah kerosakan adalah besar jika amanah mengenainya diabaikan. Sekiranya pemimpin yang dipilih berkelayakan maka sejahteralah seluruh rangkaian di bawahnya. Sekiranya cacat maka cacatlah seluruh rangkaian dibawahnya.

Di atas nama amanah maka seseorang dituntut membuat pemilihan dan perlantikan yang tepat dengan tuntutan jawatan yang ada. Sekiranya tidak, maka dia dianggap pengkhianat. Apakah ciri-ciri yang jika seseorang melandasinya maka dia tidak dianggap khianat dalam perlantikan?

Secara umumnya pemilihan yang bertanggungjawab berteraskan dua ciri asas yang mesti ada pada tokoh yang bakal dipilih iaitu ciri al-Quwwah dan al-Amanah.

Allah menyebut di dalam al-Quran menceritakan kisah Musa a.s., maksudnya:

"Sesungguhnya sebaik-baik orang yang hendak engkau ambil bekerja ialah yang kuat (berkemampuan) dan amanah (dipercayai)." *5

Maka tugasan yang diberikan kepada seseorang wajar dilihat pada dua ciri utama yang disebut di dalam nas di atas. Ini seperti yang dihuraikan oleh Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah di dalam as-Siyasah asy-Syar`iyyah fi Islah ar-Ra`i wa ar-Ra`iyyah iaitu:

Pertama: Al-Quwwah iaitu kekuatan, kemampuan dan kemahiran menjalankan tugas.

Ciri-ciri al-Quwwah atau kemampuan merujuk bidang tugas yang diberikan. Contohnya, jika jawatan berkenaan berkaitan ekonomi konsep al-Quwwah merujuk kepada kemahirannya dalam pengurusan ekonomi. Bagi bidang kehakiman maka al-Quwwah merujuk kepada pengetahuan dalam persoalan hukum-hakam. Dalam bidang ketenteraan merujuk kepada persoalan kepakaran medan perang, semangat juang dan keberanian.

Kedua: Al-Amanah iaitu bersikap amanah atau bertanggungjawab.

Ini merujuk kepada tiga perkara utama iaitu: Takutkan Allah, Tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah untuk mendapat habuan dunia dan tidak takutkan manusia. Kata Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah: "Hendak dipastikan orang yang terbaik bagi setiap jawatan, kerana sesungguhnya kepimpinan itu mempunyai dua rukun iaitu al-Quwwah dan al-Amanah. Ini seperti yang Allah firmankan, maksudnya:

"Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah yang kuat lagi amanah."

Kata Raja Mesir kepada Yusuf a.s., maksudnya :

"Sesungguhnya kamu hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai" *6

Firman Allah dalam menyifatkan Jibril, maksudnya:

"Sesungguhnya al-Quran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril). Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi (Allah) yang mempunyai `arsy. Yang ditaati (di alam malaikat) lagi dipercayai) *7

Kata Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah lagi:

"Al-Quwwah dinilai pada setiap kepimpinan berdasarkan keadaannya. al-Quwwah dalam mengetuai peperangan merujuk kepada keberanian hati, pengalaman dalam peperangan, tipu daya peperangan kerana peperangan itu adalah tipu daya dan kemampuan dalam berbagai jenis peperangan. ... al-Quwwah dalam kehakiman manusia merujuk kepada ilmu mengenai keadilan seperti yang ditunjukkan oleh al-Quran dan as-Sunnah dan kepada kemampuan melaksanakan hukum. Dan amanah pula merujuk kepada perasaan takutkan Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah dan tidak takutkan manusia. Inilah tiga ciri yang ditetapkan Allah bagi setiap yang memerintah manusia, firman Allah, maksudnya: 'Kerana itu janganlah kamu takutkan manusia (tetapi) takutlah Aku, jangan kamu membeli ayat-ayatKu dengan harga yang sedikit. Barang siap yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang kafir)'" [Surah al-Maidah: ayat 44] *8

Oleh itu sesiapa yang melantik atau memilih seseorang bagi mengendalikan sesuatu urusan yang berkait dengan umat tanpa diteliti persoalan al-Quwwah dan al-Amanah atau persoalan kemampuan dan amanah bererti telah menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya. Perbuatan itu mengundang kemurkaan Allah.

Timbangan yang telah digariskan oleh al-Quran dan dihuraikan as-Sunnah serta dibahaskan oleh sarjana-sarjana atau para ulama Islam yang seperti Ibn Taimiyyah, dapat dimanfaatkan oleh setiap individu dalam mengatur urusan pentadbiran dan kehidupan dalam semua aspek. Di mana pun posisi seseorang, sama ada pemimpin negara di peringkat negara atau negeri atau apa sahaja, maka setiap tugasan yang bakal diserahkan kepadanya berpandukan konsep al-Quwwah iaitu kemampuan untuk melaksanakan dan al-Amanah iaitu perasaan takutkan Allah dari melakukan pengkhianatan atau kecuaian. Sekiranya dua perkara ini dipastikan, maka sudah tentu tanggungjawab kepimpinan tidak akan dicemari, kekusutan masyarakat tidak akan timbul.

Kadangkala kita mungkin bertembung dengan satu masalah iaitu ketandusan tokoh untuk sesuatu jawatan melainkan dua orang atau jenis kelompok sahaja, seorang atau satunya daripadanya memiliki al-Quwwah atau kekuatan dan kemampuan tetapi kurang amanah, sementara seorang lagi satu kelopok lagi memiliki ciri amanah iaitu solih dan bertanggungjawab tetapi lemah atau tidak berkemampuan, siapakah yang patut dipilih?

Dalam hal ini maka para `ulama al-siyasah al-syar`iyyah menyatakan pemilihan dalam keadaan sebegini hendaklah dilihat kepada jenis atau keadaan jawatan yang hendak diserahkan, kemudian menilai siapakah yang paling boleh memberi manfaat dan paling kurang mudharatnya apabila menduduki jawatan tersebut. Sekiranya jawatan berkenaan berteraskan kepada kekuatan seperti medan peperangan maka hendaklah didahulukan yang memiliki kekuatan dan keberanian walaupun kurang solih ataupun tidak baik peribadinya. Sekiranya jawatan berhajat kepada amanah yang lebih seperti mengendalikan kewangan maka hendaklah didahulukan yang amanah walaupun ada kelemahan dalam pengurusannya.

Di atas sebab ini maka Rasulullah s.a.w. memilih Khalid bin al-Walid r.a. mengepalai tentera Islam dan menggelarnya sebagai pedang Allah walaupun ada para sahabah yang lebih besar kedudukannya di sisi Nabi s.a.w. Ini kerana kemampuan yang dimiliki Khalid tidak dimiliki oleh mereka. Sekalipun Rasulullah s.a.w. pernah menegur beberapa tindakan Khalid yang tidak disetujui oleh baginda. Kata Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah:

"Apabila dua orang lelaki, salah seorangnya lebih amanah dan seorang lagi lebih kuat (mampu) maka hendaklah didahulukan yang lebih bermanfaat untuk jawatan berkenaaan dan paling kurang mudharatnya bagi jawatan tersebut. Maka dalam mengepalai peperangan, lelaki yang kuat dan berani walaupun padanya ada kejahatan diutamakan dari lelaki yang lemah dan tidak berkemampuan walaupun dia seorang yang amanah. Ini seperti yang ditanya kepada al-Imam Ahmad: Mengenai dua lelaki yang menjadi ketua di dalam peperangan, salah seorangnya kuat tetapi jahat dan seorang lagi solih tetapi lemah, siapakah yang layak berperang? Jawab al-Imam Ahmad: 'Yang kuat dan jahat, kekuatan untuk kepentingan orang Islam, kejahatannya untuk dirinya sendiri adapun yang solih tetapi lemah maka kesolihannya untuk dirinya tetapi kelemahannya merugikan orang Islam'" *9

Maka dalam perlaksanaan pembahagian tugas atau perlantikan jawatan, hendaklah dipastikan perkara berikut:

1. Melantik individu atau tokoh yang memenuhi ciri al-Quwwah dan al-Amanah,
2. Sekiranya berlaku kekurangan tokoh yang berlayakan melainkan setiap orang memiliki kecacatannya yang tersendiri, maka hendak dibandingkan kelemahan yang ada dengan tugas yang bakal dipikul. Ini dilihat siapakah yang paling bermanfaat dan paling kurang mudarat untuk tugasan tersebut.

Oleh itu usaha untuk mewujudkan kelompok manusia yang memiliki dengan sempurna kedua-dua ciri ini adalah tanggungjawab besar umat agar terpeliharanya kita daripada golongan yang khianat dan merosakkan masyarakat. Perlu disedari, apa ertinya jika generasi pakar teknologi atau ilmu-ilmu lain yang tanpa amanah atau dalam kata lain perasaan takutkan Allah yang akan menyebabkan mereka menggunakan kepintaran dan kecekapan untuk merosakkan tanggungjawab, melanggar hukum-hakam Allah sekaligus merosakkan umat. Pun begitu kita juga tidak mahu menyerahkan tugasan kepimpinan umat kepada suatu kelompok manusia yang baik, salih atau pandai agama tetapi jahil tentang selok belok pentadbiran dan perlaksanaannya sehingga mudah ditipu oleh golongan musuh dan pengkhianat yang menyebabkan kelemahan dan kelembapan perjalanan urusan umat.

Maka menjadi tanggungjawab umat mencari pemimpin yang solih lagi takutkan Allah dengan melaksanakan seluruh arahan dan meninggalkan seluruh tegahanNya di samping pakar dan cekap dalam mengendalikan pentakbiran dan urusan.
RUJUKAN

*1 Riwayat Muslim dalam Sahihnya, kitab al-Imarah..

*2 Riwayat al-Bukhari.

*3 Surah an-Nisa': ayat 58

*4 Al-Jami` li Ahkam al-Quran, 5/256, cetakan Dar al-Fikr, Beirut

*5 Surah al-Qasas ayat: 26

*6 Surah Yusuf: ayat 54

*7 Surah al-Takwir ayat 19-21

*8 Al-Siyasah al-Syar`iyyah fi Islah ar-Ra`i wa ar- Ra`iyyah,m.s.27-28. Ctk. Dar al-Arqam, Kuwait

*9 Ibid, m.s.29 


Thursday, March 31, 2011

PROKAS & AGM PERMANISBaru baru ni, seperti yang tertera pada poster di atas, aku sebagai timbalan pengarah, (hehe) baru jer selaamt menjalankan program tersebut... Syukur Alhamdulillah, sebab pada pendapat aku sendiri, aku rasakan program tersebut berjalan dengan lancar, dan paling best ialah apabila penyertaannya sangat menggalakkan. Entahlah, maybe sebab tertarik dengan poster yg macam lawa tu kot, hasil hasyimie designii, haha... Apepun, jika diberi peluang, insyallah, sesi depan anjurkanlah lagi PROKAS dengan skala yang lebih besar.
Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak terutamanya rakan PERMANIS yang telah banyak membantu menjayakan PROKAS 11... semoga jumpa lagi di PROKAS 12... insyallah...

-boleh lah baca lagi mengenai PROKAS di link di bawah ini :)


dan, selepas ini, program terkahir PERMANIS ialah seperti yang tertera pada poster di atas ini. Moga semuanya berjalan lancar... dan sekadar nak bagi tau, poster kat atas ni, dalam ratusan design2, ini adalah poster terbaik yang pernah saya hasilkan. Btw, cantik itu subjektif... tak semua orang kata ayam kfc tu sedap...

kalau korang sudi nak tengok-tengok my dewan pameran, boleh lah klik link kat atas tu...

Monday, March 28, 2011

Antologi Kisah… Oren, Hijau, Coklat & Biru

Ok,kali ni taknak opening yang merepek, terus kepada kisahnya…

1. OREN

Dari tahun satu dan dua dulu-dulu, aku diminta menjadi wakil calon fakulti aku ni ha, fakulti alam bina lah, tapi aku tolak, masa tu aku piker aku just nak tengok dan sokong dari jauh jerk…

 
Before 2 nak habaq, che ni dari PASUM, masuk-masuk pasum jer dah tau semua pasal politik um ni ha, time aku kat PASUM dulu2, yang hot, ada hantu mengundi kat kk12, isu stupid debate, habis pengetua die kene, pasal penjenamaan semula Pro Mahasiswa, dengan logo, warna, tema dan pelbagai montaj video dan risalah edaran yang design dan kualitinya memang terbaik yg memang diorg xleh lawan, betul kan.. ? dan Penggerak Mahasiswa pun aku rase masih segar dengan G.E.R.A.K nya tu dan hadir dengan memperjuangkan Agama Ilmu Kebajikan Perpaduan, ok lah kan… 

Ok balik semula ke zaman sekarang…Tahun 3, now… dengan berat hati pada mulanya tetapi senang hati di akhirnya, aku pun menerima sebagai Penyokong/Pencadang Calon Fakulti Alam Bina, Luqman Hakim Bin Mohd Fadzir, calon Pro Mahasiswa… whoaaaa, luqman tu junior aku lah, aku sebagai penyokong, fairuz my senior sebagai pencadang, and eyna chan, masyitah, jannah, dan syahidah sebagai wakil calon (wc).Seronok lah jugak jadi wc ni, ala2 manager yang menguruskan luqman tu ha, pi berurusan dengan hep, pi jumpe dekan mintak pengesahan, isi borang itu ini, pi kolej2 untuk minta kebenaran wat kempen, tampal poster, edar manifesto, teman dia mana2 dia pi, ajar dia mengucap, eh, ajar dia berucap, dan memberikan kata2 semangat, bla bla bla… dan Alhamdulillah semuanya berjalan lancar.Dan sekarang, Alhamdulillah… dia sudah pun menang dengan memperoleh undi paling tinggi antara 2 orang calon lagi yang bertanding tu… tahniah sangat… sesungguhnya kemenangan itu, dan siapa yang menang pown, ia datang dari Allah…Ok, cerita sikit sepanjang Pilihanraya Kampus (PRK) Universiti Malaya, korang pun tahu kan macam mana hot dan gilanya PRK UM ni ha… setiap tahun ada aje something yang hot.Pada hari penamaan calon, memang hantu, entah macam mane, aku bangun terlambat hari tu, sedar2 luqman call time tu dah kul 9 lebih, luqman pun x kejutkan aku awal2, grrrr sangat… so aku terlepas nak beraksi semasa perarakan tu, of coz lah meriah dan ramai… than, aku terus bersiap, capai bende penting seperti wallet yang ada segala jenis kad, kamera berbateri beserta memori kad, dan 2 biji handphone yang mempunyai kredit yang masih full tank, pen berdakwat dan buku nota, luqman ada handphone yg mcm laptop aku, so xyah bwk laptop.. hohoMemandangkan kali ini semuanya menggunakan e. e voting sudah tentu, e penamaan, e bantah e rayuan dan entah ape2 e lagilah, naseb bek xde e kempen e demo e berarak… so memang time hari penamaan tu, ke hulu kilir bawak laptop, memang dah macam ape tak tahu lah aku tengok, dengan wayar berselirat, dengan printernyer, laptop dan segala jenis perkakasan berteknologi yang lain.Seperti biasa, hari penamaan memang panas, just tgk gambar2 ni ok, aku pun join sekali lah, join amik gambar2 hot dan eksklusif. Hari penamaan calon tu, aku berkampung kat kompleks perdanasiswa tu dari pagi sampailah ke malam… memang penat giler…

Petang sehari sebelum hari mengundi, kami geng berkonvoi pusing satu UM, kereta n moto n banner n poster, memang best n meriah giler n ramai yang join.. hoho…Alhamdulillah… sehingga post ini di tulis, PRO MAHASISWA telah pun memenangi 23 kerusi,16 oleh gerak, dan 2 bebas, sebab.. if korang nak tau, dan setahu aku, sehingga ke saat ini, masih belum ada pengumuman rasmi, disebabkan isu kehilangan masturah… biarlah, hanya Allah yang tahu…

Calon umum PRO M menyapu bersih 9 kerusi umum, calon umum PRO M memang korang pun xleh nafikan lah kan… memang yang terbaik… sebelum ni pun, tahun lepas dan 2 tahun lepas pun 8 kerusi umum milik YB PRO M… gerak ?? ehm… belajarlah daripada sejarah…And alang2 dah membebel ni, biarlah aku betul2 membebel, just nak citer, yang kolej aku ni, Astar lah kan… ehm.. entah lah, diorang kata kuat gerak, semua kolej dalam um ni pun memang gerak punya lah… hahaha… setakad pakai baju free (tahun ni kene byr 10 hinggits), pakai lah, aku ade kisah, tapi time mengundi, undilah PRO M, setakad poster bersepah, gantung 2 3 banner sekitar kolej, ade aku kisah, gantung dan tampal lah, kerana bagi aku, benda itu yg akan menimbulkan persepsi yg sebaliknya... ok, xleh citer panjang2, nanti blog aku yang hot ni jadi bertambah hot plak…

Lagi pun, sape lagi yang undi calon2 umum tu, mestilah aku, kita dan korang, kalau tak takkan lah diorg leh menang kan, semua lak tu, undinya pun tinggi2, of coz mestilah kite yang undi, n berdasarkan pengiraan kasar aku, ditambah tolak dan bahagi dengan jumlah keluar mengundi dan jumlah undi tertinggi yg diterima, lebih kurang setiap 1 orang drpd 2 orang telah pun mengundi calon umum PRO M… wat susah2 jerk.. hehehe… tqDan paling tekanan jiwa, dan aku rasa satu kebodohan yang nyata, apabila seorang junior ni kata kat aku, seorang hamba Allah ni kata, mesti undi gerak, kalau tak, tak dapat stay kolej,  (eh, apesal aku yg terase ni ?) at last, die tak pergi mengundi pown, bodoh giler, dua dua pown bodoh… yang mengugut tu pun stupid, yang diugut tu pun stupid… tapi aku tak kata aku ni pandai, mungkin aku pun stupid gak… tapi aku just nak cakap, ape lah yang junior2 ni takut n kisah sangat pasal stay kolej, pergantungan stay kolej tu bukan pada undian korang, tapi pada Allah ok, takde maknenyer undi gerak dapat stay kolej, undi PRO M kene buang, 

aku ni ha elok jer bertapa kat 1st ni…  ingat.. pergantungan segala urusan itu hanya pada Allah… bukan pada manusia… (aku buat tak tau jer bende alah ni, len kali rakam ok, barulah ade bukti yg boleh dicanang) At last, lepas PRO M memang, junior2 cakap kat aku, ‘’eh abg, saya tak sangka pulak ramai PRO M kat UM ni, lepas ni saya akan lebih menyokong PRO M…’’ aku pun sekadar senyum mengiyakan…

ok stop talking about prk… yang penting, PRO MAHASISWA ialah KERAJAAN di UM… saya pun kerajaan… JOM !!!


*btw, NC baru sahaja mengumumkan secara rasmi, PRO M menang.. whoaaa… Alhamdulillah…saya sokong PRO MAHASISWA, anda sokong PENGGERAK MAHASISWA... so what ? sokonglah... 

2. HIJAU


Next aku nak citer pasal kompang aku ni ha… nama kumpulan kompang kolej aku ni lebih dikenali sebagai GEMA ASTAR… aku lah kapten nyer.. hahaha.. tapi tak lama lagi akan turun takhta… bakal digulingkan oleh rakyat jelata beta .. grrrr…


Aku ni dari tahun pertama join gema astar ni… time tahun pertama tu aku ingat lagi, aku sorang menggagahkan diri join gema astar, seingat aku, sebelum tu, aku pegang kompang pun x pernah, apatah lagi nak melempang lempang kompang tu, langsung tak pernah ! tapi la ni, Alhamdulillah… dah dapat ijazah kelas pertama dalam jurusan kompang pengkhususan skuad melalu… whoaaa


Benarlah kata mereka, dalam GEMA ASTAR ni… THE SPIRIT NEVER ENDING… dari junior, peserta, abg dan kakak yg dah grad or belum yg dah kuar n kerja n yg dah kahwin (coach kami) semua datang tengok kami… rasa best sangat…

Ok lupakan hikayat gema astar tu sekejap, cerita mengenai gema astar untuk Festival Seni UM 2011, jeng jeng…


Seingat aku, kamilah team yang mula-mula memulakan latihan, than berlatih siang malam pagi petang, tengah panas terik, kadang2 renyai hujan pun kami redah, semua kompang…. aku yakin dan percaya, kami yang peserta ni, ada 12 orang, memang dah banyak berkorban dan terkorban semata2 demi gema astar ni… memang ia bukanlah satu benda yang mudah, nak belajar pukul satu hal, than formation, digabung pula dengan suara, perghhh… tapi bak kata orang, alah bisa tegal biasa…

Tu tak kira lagi, yang bergaduh tak tentu arah (hhahhaha) emo plus sentap sentap, kuar status kat fb (bg satu dunia baca!), gurau senda gelak tawa dan nangis (aku tak pernah buat lawak!), berhabis duit dan masa (duit kapten byk terkorban ok, buat belanja uolss), tenaga dan idea (nak buat formation ingat senang?), keringat dan darah, .. (eh, ada yang berdarah ker ?) ada… jari nooren ! dan macam2 lagi yang kini tinggal kenangan dan memori terindah, mungkin…

Setelah berlatih bagai nak mati dan gila, (nasib bek xde yang gila) tibalah hari pertandingan, kebetulan jatuh pada 27 februari 2011, bersamaan dengan hari lahir aku yang ke 22. Takde lain, aku memang meletakkan harapan yang sangat tinggi untuk diri aku sendiri dan gema astar secara keseluruhannya… pastinya aku inginkan JOHAN !!!...Tetapi, apakan daya, kami hanya mampu bergelar tempat ke-5 kompang feseni 2011… ketika itu, hanya tuhan yang tahu betapa hancur dan luluhnya harapanku.. melihat antara hadiah hari lahirku yang lebur… yang tidak kesampaian…Tahun lepas kami dapat no 2, pown dah nangis, (sebab sebelum tu johan ) inikan pula dapat no 5 ??? lagilah… banjir terus satu um ni ha… ketika itu aku lihat, banyak air mata terutamanya dari junior yang baru mendapat rentak apa itu spirit dalam gema astar, benar… ada air mata yang sukar berhenti mengalir, aku lihat dengan mata aku sendiri… air mata yang penuh dengan keikhlasan betapa spirit of gema astar itu sudah pun mula meresap ke jiwa masing-masing…


Lantas, marilah kita bangunkan semula semangat yang jatuh !!!

GEMA ASTAR: THE SPIRIT NEVER ENDING !!!

Eh, apesal ayat aku jadi lain ni ? aiyoooo…

Satu aku nak cakap, korang memang best !!! so… why so seriouusss… just enjoy d fun lorr.. 


3. COKLAT
Beberapa hari lepas 27 hari bulan februari tu…
 
Kawan2 kelas aku sambut my birthday, aku tau lah yang memang diorg akan sambut bh aku, Cuma tak tau bile… sampailah satu malam tu, entah apelah aku buat sepanjang hari tu, malam tu kul 10 aku dah mengantookk giler,… aku pown terus tidooo… sebelum tu aku sempat mesej diva ni, kejut aku if nak ajak mkn, sebab petang tu die kata nak ajak aku makan kat belakang, (café kolej) aku pun tanpa syak wasangka ok jelah, sebab memang selalu pown mkn dengan die sambil gosip2 isu2 hot semasa dalam dan luar negara)


Hadi, my best classmate, gigih datang kejut aku kat bilik ajak makan.. aku pown tetibe dengan mamai2 terus bangun ikot jerk.. turun ke bawah, diorg dah standby kek warna coklat yang ada 3 lilin berapi di atasnya sambil nyanyi lagu hb… aku layan jerk… mestilah happy kan, korang pown if ada orang sambut bh korang mesti suke kan… ??? macam tulah aku rasa… 

Makan2 sambil gelak2 meriangkan hati… bla bla bla, naseb bek malam tu bebas daripada sebarang calitan kek pada muka.. hoho… ape pun sesi bergambar antara yang menarik… di akhirnya aku just nak ucapkan berjuta juta terima kasih kat korang.. korang memang best… !!! moga ukhwah dan persahabatan kite berkekalan, setakad gaduh2 sikit, tarik2 rambut tu apelah sangat kan… relaks2 sudah… oh ya, ramai baby lahir bulan 3.. huh… kali ni biar aku jadi pengarah plak yer… haha.. aku bagi korang roti letak lilin kat atas dia,jimat kos… hahaha, jahat giler….Ape poowwn… ketahuilah… Projek Sambutan Hari Lahir ni memang projek kolej yang paling best dan meriah. join lah !!!.. tapi itu pown kalu korang termasuk dalam Fatin And The Geng, aku ringkaskan jadilah ia… FATHEG !!! 

Terima kasih kepada motofoto, aka Ahmad Afif, merangkap juru gambar terlatih kelas pertama. dan yang paling penting, jutaan terima kasih kepada fatin hanani as our director.


4. BIRU


Lagi satu pasal biru... ape yer... oh yer... malam penganugerah astar - MPA, yang bertemakan royal blue... terima kasih kepada sesiapa yang berkenaan, malam tu aku naik pentas lagi...


my frens suruh komen sikit pasal MPA kali ni, tapi aku kata, biarlah, nanti orang kata aku meroyan plak, btw aku just nak cakap, tahun ni semua pun kene bayar rm120, tahun lepas bayar rm100, tapi hasilnya... BAGI AKU... yg tahun lepas tu 50 kali lebih meletop dari tahun ni punya... btw... tahniah... kita semua (termasuk aku) ialah budak baru belajar...

oh ya, malam tu memang ramai lah yang pakai baju warna biru, aku pulak sengaja pilih baju bukan berwarna biru.... haruslah... jika dalam sejambak rose merah terselit satu rose kuning, pasti yg kuning itu akan menyerlah... whoaaa...

Ok ni jer ceritanya…. Lain kali sambung lagi, terima kasih kerana membaca…

Monday, February 7, 2011

OPKIM 11 PERMANIS... BEST !!!Pada 29 Jan hingga 2 Feb 2011 yang lepas, saya menyertai satu lagi program gempak dan mega anjuran Persatuan Mahasiswa Negeri Sembilan Universiti Malaya (PERMANIS), iaitu Operasi Khidmat Masyarakat (OPKIM) bertempat di Felda Palong 8 Gemas Negeri Sembilan. Ikuti perjalanan, dan catatan kisah menarik, suka dan duka sepanjang program tersebut berlangsung…

On My Way

Walaupun waktu yang tertera pada mesej ialah pada jam 8.30 pagi, kami hanya bertolak meninggalkan UM tepat jam 10.15 pagi dan sampai tepat jam 2.15 petang, dan pastinya kelewatan itu memberikan hikmah. Perjalanan 4 jam menaiki bas UM 2 tingkat bertemankan Pirates Of Carrabien pastinya menimbulkan rasa keterujaan, lebih2 lagi kepada yang baru pertama kali join OPKIM, tapi untuk pengetahuan semua, ni ialah OPKIM ke 4 yang aku join ok..... whoaaa

Sedang pada itu, aku dimaklumkan jumlah peserta terkini ialah seramai 59 orang, but, in the same time, segala jenis benda yang aku sediakan hanya untuk 50 orang, nak salahkan siapa ??? x perlu salahkan sesiapa… yang penting setahu dan seiingat aku, aku telah menjalankan kerja publisiti untuk OPKIM ini dengan sebaiknya… 

Hari Pertama

On the way, nak masuk ke felda palong 8 tu, aku dah nmpk my banner n bunting bergantungan di sana sini… aku just smile smile jerk… sambil terus membayangkan macam mana agaknya OPKIM kali ini akan berlangsung di bawah pimpinan saudara Abdul Rahman and the geng… and the geng tu termasuk aku lah kan, sebab aku biro publisiti untuk opkim ni ha…


 
Macam biasa, sampai2 aku terus men setup teknikal aku, laptop lah, lcd lah, ape jadah lainnyer lah. Majlis dirasmikan oleh ketua kampong, En Musa, panjang betul die berceloteh, paling lama, masa pembahagian keluarga angkat, mau sejam jugaklah... biasalah tu orang berumur…

Ha, yang bestnya, aku dapat 5 orang adik beradik baru, whoaaa…. Kami ber6 tinggal bersama mak dan abah baru kami. Rumah ok lah, rumah kampung, direnovate, tambah sana sini, kalu rumah tu dibawa ke bandar metropolitan ni ha mahu harga rumah tu 4 juta !!!


Makan malam kami sangat sedap, ayam goreng, dan sayur2an bersama sambal belacan, kicap dan sos, kami makan dengan lahap dan memang nampak laparnya, licinlah semua lauk yang ada atas meja tu, maklumlah, tengah hari tu kami x lunch pun, aku tak pasti memang tiada lunch yang disediakan atau berlaku kesilapan di situ, sepatutnya memang perlu disediakan lunch, sebab kami sangat lapar !!! and time tgh mkn tu, tetibe aku kata dalam hati, mintak2 lah xde lauk daging lembu ker, kambing ker, sebab aku memang tak makan haiwan tu… huhu…Malamnya, selepas solat maghrib berjemaah, kami hanya melepak2 di rumah, sambil borak2 bersama mak dan ayah baru kami, oh ya, tetibe dapat mesej, ada meeting postmortem jam 9.30 malam. Huh…. Ok, jom ke meeting post mortem….


Meeting post mortem malam tu sangat best n menarik, macam itulah baru dinamakan meeting. PANASSSS !!! x perlu lah che nak habaq kat sini… disebabkan suasana yang aku rasa memang dah panas tu walaupun hakikatnya suasana sekeliling sejuk mengigil, aku terus membatalkan niat untuk bertanya, 1. Macam mana boleh berlaku lebihan peserta ? 2. Kenapa xde lunch ? 3. Pengurusan masa time opening n pembahagian anak angkat yang kurang efektif 4. Bla bla bla…


Malamnya cek kamera, untuk tempoh tak sampai 12 jam, aku berjaya merakamkan lebih 400 keping gambar, whoaaa…


Balik ke rumah around 12.15, my new mummy n daddy dah pun tido. Aku pun yang memang kepenatan terus lah tido dengan sangat lena, dibuai bayu kampung yang sangat aman dan menyenangkan. Ditambah pula dengan hujan renyai renyai yang macam taknak berenti, memang terbaiklah kan…

Hari Kedua

Aku sengaja kunci jam 6.30 pagi, tapi terbangun jugak awal untuk solat subuh cepat2, dan sambung semula tidur sehingga my dad kejutkan kami, untuk breakfast…Nyum2… bagi lah ape aje pun, memang semua habis kami bedal, hujan2, penat, dan lapar, memang terbaik lah kan…
Pagi tu kami ada program Community Mapping, seingat aku, aku pernah kata, melihat kepada perlaksanaan dan hasilnya pada OPKIM yang lepas, community mapping ni sudah tidak relevan untuk dilaksanakan, jika methodnya masih sama. Lantas my boss kata, community mapping ni akan diswastakan.. whoaaa… masa ni hujan kejap lebat, kejap renyai, gerimis. Tapi community mapping ni tetap dilaksanakan keliling kampung ni ha…


Kami diberikan soalan2 yang harus ditanyakan kepada penduduk kampung, kami dikehendaki merayap dari rumah ke rumah untuk mengajukan soalan2 hot tersebut, group aku, paling menyentuh perasaan, kami berkunjung ke rumah pakcik ni, borak punya borak pakcik ni cerita lah pasal anak dia yang OKU sejak dilahirkan, kami pun masuk menjenguk, aku macam biasa lantas mengeluarkan kamera dan meminta izin untuk merakamkan gambar anak pakcik itu, 


kesian… anak dia sejak dari dilahirkan, tidak boleh berjalan, hanya terbaring, bercakap juga tidak boleh, tapi insyallah boleh faham apa orang kata dan boleh melihat keadaan sekeliling, pakcik tu citer lagi (cer cite cer cite) dah macam2 bantuan diminta n dipohon, tapi semuanya hampeh, termasuklah kerusi roda yang berapa sen sangatlah kalu nak dibandingkan dengan peruntukan masjid kg baru sebanyak 20 juta tu kan…


Sedikit komen mengenai community mapping, bagi aku, terlalu banyak masa dibazirkan untuk sesi penerangan kepada benda2 yang aku rasa tak perlu, n banyak juga penerangan yang berulang ulang kali, sedangkan masa dah nak tengah hari, than x silap aku kami dilepaskan merayau sekitar jam 11 pagi, dan kebanyakan rumah yang aku pergi, semua tengah memasak lunch, memang menggangu lah kan. Btw.. selepas diswastakan, dengan penyediaan soalan yang jelas, dan breafing, aku rasakan, community mapping kali ni barulah boleh dikatakan community mapping… tahniah kepada badan pelaksananya.

Petangnya, dalam keadaan hujan, renyai tak, lebat pun tak, kami dengan gigih dan gagah meneruskan program seterusnya iaitu aktiviti pertandingan memancing antara penduduk kampung dan pelajar, pelajar tu kami lah…Memang best giler memancing dalam hujan, paling best apabila dapat ikan besaq besaq… memang terbaiklah kan… camera aku time tu takyah citer lah, memang berhujan, tapi Alhamdulillah, until la ni tak rosak2, haha… aku ? pegang pancing tu pun tak.. haha… bukan taknak tapi tak berkesempatan… permanis photographerrrr katenyer…Malamnya kami buat persiapan untuk latihan malam kebudayaan, lepas tu, kami seadik beradik pergi menonton lah minum2 di sebuah kedai tepi jalan ni ha. Malam tu pulak ada game antara Selangor Kelantan, habis Selangor Kelantan diorg pi sambung lak Australia lawan mane entah, aku pun terpaksalah memaksa diri aku menengok game bodoh tu ha, tension giler aku… tapi apekan daya, aku layan jelah sambil buat muke penuh minat dan taksub melihat 22 orang mengejar sebiji bola di padang hijau, setelah 90 minit berlalu, hanya 2 gol dijaringkan, oh… bagi aku sangat… dammnnn… Dan seiingat aku, memang satu hari ni hujan tak berenti….


Malamnya sebelum tidur aku call my best frenz bertanya khabar, rindu katanya… borak2 sat, sambil tanya Tenang sape menang… die kata x anouc lagi…

Hari Ketiga

Paginya aku bangun dengan ada mesej yang hanya tertera huruf B dan N


Aku tidur hujan, bangun tidur pun masih lagi hujan, ish.. air dari langit ni tak habis2 agaknya.. huhu. Pagi tu, setelah breakfast dalam keadaan kesejukan dan mamai2, kami pun bersiap siaga memakai baju rasmi OPKIM berwarna oren yang apabila ramai2 pakai, aku rasa sangat terharu dan rasa nak nangis, n sangat gembira dan muke berseri tersengih senyum… perasaan bercampur baur, dah hasyim !!! jangan nak merepek, ok sambung cerita...


Pagi tu kami ada pameran dari agensi anti dadah, dan ada treasure hunt yang sanagt mencabar, memang ala2 PALAPES lah…aku sebagai peserta, kami bertreasure hunt satu kampong tu ha, untuk group aku, habis lah kami meredah belakang rumah orang, lalu kebuh kelapa sawit, ade pulak kene turun bukit, meredah hujan, sambil tangan aku memegang kamera yang dah basah tapi tak nak pulak rosak, dan akhirnya, group aku group last yang sampai,.. hahaha…. Banyak sangat posing agaknya… Penat berexplorace kami dihidang dengan bubur kacang durian yang saaaangaaat sedap…Sedikit komen, adalah kurang sesuai dan kurang wajar, sedang agensi dadah buat pameran, kami pula para peserta pergi berexplorace, orang kampong yang datang tgk pameran tu pulak berape kerat sgt lah kan… 


ehm… dan yang aku perasan, kenapa ramai bebudak baru n bebudak yang baru 1st time join program permanis dinaikkan menjadi fc untuk jaga checkpoint, bagi aku, patutnya bebudak baru nilah yang sepatutnya menjadi peserta explorace untuk merasai pengalaman yang sanagt best berjalan keliling menyelinap kampung… btw, explorace keliling kampung tu memang terbaik, teringat aku baru2 ni aku pun ada gak wat explorace untuk balai islam kolej aku ni ha… dari um, ker stesen U, than ke masjid negara n last check point kat taman tasik perdana, yang juga sangat best n memang terbaik lah kan..… whoaaa


Paling aku tak puas hati and grrrrrr…. selepas berexplorace, meredah kampung n semak mane entah, than kene merangkap kat padang ala2 palapes gitu… baju baru kami tu ha, habis terus kotor macam tu jerk…??!!!! Tapi no hal… pe de hal sangat kan.. kotor boleh basuh…Petangnya, kami bersukan tradisional di dalam dewan serbaguna yang mengikut pengiraan kasar aku sepanjang 90 kaki. Ada men gasing besar tu, ayam ketupat, lari dalam guni, cari gula2 dalam tepung itu acara wajib, lari kaki tempurung, tiup belon sampai pecah, dan ada juga acara untuk budak2 yang masih tak cukup umur…


Malamnya pula ialah malam persembahan, best sangat, ade persembahan tarian daripada bebudak sekolah, n daripada kami sendiri pun ada, ada yang menyanyi karok, ala2 nasyid, tarian ending, n sketsa… bagi aku sketsa tu lah yang paling best, korang memang gempak lah…

 

And paling aku kagum ialah konsep persembahan pada malam itu, dibuat ala2 akademi fantasia gitu… siap ada peratus undian terkini, pengacara pun memang terbaik lah, cumanya, masalah mike menspoilkan segalanya, btw still berjalan dengan jayanya.. masa ni pa system dikendalikan oleh abg yang jaga dewan ni, muzik semua terbaik lah… lega sikit aku… tahniah lah aku ucapkan kepada team persembahan dengan ideanya yang sangat menarik tu…

Hari Keempat

Eh, dah hari keempat, cepat jer rasenyer. Hari ni Alhamdulillah, hujan dah berenti, abah aku kata kat negeri lain ade yang terkorban, ade yang banjir, berpuluh ribu dipindah. Petang ni ade program motivasi dengan bebudak sekolah darjah 5 n 6 drpd Palong 7 n Palong 8, and paginyer kami ada gotong royong untuk kenduri sekampung, aku rasa program sepanjang hari nilah yang paling best n meriah giler.


Macam biasa sembelih lembu untuk kenduri, aku ni makan pun lembu, nak pegang2 or tolong potong2 lagilah xnak… euwww… lebih baik aku kupas bawang ker, potong2 serai ker… haha. Tapi seriously aku memang taknak pun pegang daging lembu tu.

Suasana time gotong royong kenduri sekampung tu sangat meriah, dgn makcik2 n orang kampung yang datang menolong, diorg borak2, than gelak2… sambil semua pun sibuk dengan kerja masing2… aku pun macam biasa sibuk ambik gambr sana sini, buat2 macam xde kerja nak buat kan.. haha
Petangnya, kami berprogram motivasi sekolah, masanya tak panjang, hanya dari kul 2 hingga 5.30, sangat tidak puas, sekejap sangat aku rasa, tapi tahniah lah kepada bahagian fasilitator yang berjaya juga mengendalikan segmen motivasi tu dgn jayanya, paling best part nyanyi2 lagu tu, hehe.. Habis motivasi, kami para fc bergambar sakan depan sekolah, melompat2 posing sana sini, sambil jalan kaki, balik, plus borak2 n gosip2… weeeePetangnya, balik dari motivasi tu, aku rase memang sangat penat, makcik2 tu buatkan kami cekodok udang, memang sedap, aku bedal berape puluh biji entah lah, tapi memang sedap, cicah pulak dengan sos, makan ramai2… whoaaaMalamnya, aku bersama ayah angkat aku, angkatlah makanan yang kami masak time kenduri sekampung tu bawak pi masjid untuk kami makan selepas habis program malam tu, iaitu Forum sekampung, forum tu sangat best disebabkan oleh ahli panelnya yang best… so orang pun tak mengantuk… layaaaannnn….


Malam tu, tak silap aku, habis forum, diorg pi men futsal kul 12 tgh mlm tu, aku memang sory lah, lebih baik aku men2 dengan kucing abah aku ni ha drpd tgk diorg men futsal, malam tu aku tido sorang2 kat tgh2 katil, bile bangun, katil dah penuh dengan adik beradik aku yang lain, hehe… tapi yang aku sedar, memang diorg kacau aku.. aku sempat tgk jam, masa tu 1.36 pagi, diorg balik, pi usik2 aku… grrrr…. Abah !!! tgk along ni, die kacau adik… euwwwww


Hari Kelima

Lepas mandi, time nak bersiap, aku rasa, macam baru je semalam sampai, tetibe aku rase sedih n touching lak kan… entah lah… rasa macam cepat sangat 5 hari berlalu…


Keluar dari rumah, mungkin buat pertama dalam 5 hari, matahari pagi memancar2 berseri2… sangat cantik dan cantik… aku apa lagi, lantas kamera yang macam 24 jam terlekat ditangan, terus jer klik klik…

Pagi tu ada program gotong royong kampung, cat pagar dewan lah, n pegi melawat ke kilang getah, tapi aku tak dapat join, sebab aku menkuarantinkan diri sendiri, dok dalam bilik tu, buat multimedia untuk ditayang time penutup nanti. 3 jam jugak lah aku buat bende alah tu, hellooooo, ingat senang ker nak wat multimedia tu, ade tu, kekadang,  berhari2 buat multimedia, apabila siap ia hanya mengambil masa 2 minit tayangan… huh… complicated lah


Siap je bende alah tu, kami terus pi dewan untuk rehersel, aku pun macam biasa, dengan sepantas mungkin menyiapkan lah laptop, projector, mike, speaker, dan segala jenis wayar yang berselirat, terima kasih kepada yang membantu… mula2 kelam kabut soket penyambung plak takde, n mike yang tak cukup, tapi akhirnya semuanya cukup dan set pa system aku berada dalam keadaan standby mode… whoaaa


Petang tu seiingat aku jam 2.15, aku sampai untuk cek balik pa system aku tu, untuk make sure semua ok, kul 2.30 YB Aziz datang merangkap Adun felda palong, sedangkan time tu dewan masih kosong, wartawan dari sinar n utusan pun dah sampai, kul 3.30 barulah majlis penutup start, kesian pulak die kene tunggu sejam… time tu pengarah dah hangin, sempat jugak dia melepaskan geram kat aku.. bla bla bla.. aku just dengar jerk, sebab untuk merespon masa tu bukan masa yang terbaik, kalu aku jadi die pun memang aku dah terbako… kita bako kita bako…!!!


Dan Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar ketika perasmian penutup, Cuma diganggu oleh mike yang memang macam hantu, Lancar lah sangat kan, dengan mike yang nak roboh, ucapan YB tu pulak aku rasekan terlalu lama, kalu aku bhgn protokol, dah lama aku angkat tangan dari belakang sambil tunjuk no 5, atau dengan selambanya berjalan ke arah dia dari belakang stage, sambil menghulurkan secebis kertas bertulis, ‘’maaf dato, lagi 5 minit’’ ala.. aku biasa buat bende2 ni.. hehe


Multimedia aku, aku rasekan berjalan dengan lancar, xde sekat2, dan ditayang dengan besar di dinding dewan tu, puas hati aku, melihat hasil kerja aku dilihat oleh orang… whoaaa… paling rase terharu, when diorg tepuk tangan, atas sebab ape tu abaikan, yang penting diorg tepuk tangan.. aku just menonton multimedia aku tu dari belakang sambil berjalan ke hulu hilir mengambil gambar, aku dah tgk tu berpuluh kali, biarlah diorg pulak tgk…


Tapi aku just nak cakap, AKU PUBLISITI BUKAN TEKNIKAL !!! mike rosak, x cukup, habis bateri atau mike sekat2 time org berucap, should be teknikal yang pic… setup pa system, pasang projector, sediakan laptop, cari extension, speker tak bunyi, dewan roboh ker, gemas tenggelam ker… huh… GRRRRR…..

Btw… terima kasih kerana membantu…


Paling menarik time penutup ni, ada surprise untuk emak n ayah angkat, kami wat sambutan birthday ok, ade kek 2 tingkat sambil kami nyanyi lagu, Allah selamatkan kamu… rase best sangat…. Sambil diiringi oleh muzik tari-tari wau daripada mohram…

Sebelum balik, kami makan2 dulu, bergambar sakan, sambil peluk2 nangis2… bla bla bla… emak angkat kami pulak, suapkan kami dengan kek birthday tu… haha... nyum2 lah…Diakhirnya

Diakhirnya, seiingat aku, sepanjang 3 tahun aku bersama PERMANIS, drpd perspektif mata aku ni ha, OPKIM 11 ini adalah program terbaik yang pernah dianjurkan oleh PERMANIS. Tahniah kepada Pengarahnya… saudara Abdul Rahman Siham… dan ketika hendak balik ke UM, dia bersalaman dan peluk aku sambil mengucapkan, ‘’terima kasih hasyim, seronok berkerja dengan ko’’… 


masa tu aku rasa nak nangis, tetibe rasa touching, entah, mungkin aku ni memang sensetif agaknya, tapi cepat2 aku alihkan emosi aku tu, aku just senyum sambil terus ambik gmbr sana sini mcm ape entah lah… apabila dikumpulkan semua, gambar OPKIM yang ada dalam simpanan aku ni ha, berjumlah 3969 keping semua…dan ia hanya seringan 14.6 gig… whoaa


Pastinya, OPKIM 11 PERMANIS terus segar dalam ingatan aku dan kami para peserta…

OPKIM 11 PERMANIS… TERBAIK !!!